Režim uplatňovania DPH na základe prijatia platby od 1.1.2016

15.11.2015 18:28

    Zámerom vzniknutia nového režimu uplatňovania DPH je pomoc štátu podnikateľom, po kauze „Vahostav“, ktorí museli odviesť štátu DPH z faktúr, ktoré im odberateľ neuhradil.

 

    Tento režim uplatňovania DPH môžu využiť platitelia dane registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ak splnia kritéria:

  •     za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahnu obrat 100 000 € a predpokladajú, že ani v danom roku nedosiahnu obrat 100 000 €,

  •     platitelia nevstúpili do likvidácie a ani nebol na nich vyhlásený konkurz.

 

    Platitelia dane, ktorí sa rozhodnú používať tento režim DPH budú povinní oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu najneskôr do konca mesiaca, v ktorom tento režim DPH začal uplatňovať. Tento režim DPH sa uplatňuje od prvého dna zdaňovacieho obdobia.    

 

    Osobitná úprava uplatňovania DPH sa môže používať na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 a § 47 zákona o DPH (t. j. oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu a oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb).

 

    Daňová povinnosť pri pri použití tohto režimu DPH vzniká na výstupe dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Faktúra musí obsahovať aj slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Uvedené sa však nevzťahuje na zjednodušené faktúry.

 

    Právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi v danom režime uplatňovania DPH uplatnil iný platiteľ, vzniká až dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom v osobitnom režime. Táto úprava zákona ovplyvní odberateľov, ktorí sú platitelia DPH, keďže právo na odpočítanie dane im vznikne v rovnaký deň, ako vznikne daňová povinnosť dodávateľovi, teda až po zaplatení za predmetné plnenie a až keď platba príde dodávateľovi. V prípade, že platiteľ dane zaplatí len časť sumy na úhradu za tovar alebo službu, právo odpočítať daň vznikne pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

 

    Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitný režim DPH, sa môže kedykoľvek rozhodnúť pre skončenie používania tohto osobitného režimu. Uplatňovanie osobitnej režimu DPH sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu. Platiteľ dane je povinný skončiť uplatňovanie osobitného režimu DPH v týchto prípadoch, ak:

  • v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100 000 €,a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat;

  • sa stane členom skupiny, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny;

  • je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie;

  • sa zrušuje bez likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza dňu jeho zániku;

  • je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa podľa § 83 zákona o DPH, a to posledným dňom posledného zdaňovacieho obdobia.

     

    Dátum, ku ktorému platiteľ dane skončí uplatňovanie osobitného režimu DPH, písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do 5 kalendárnych dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitej úpravy skončil.

Posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ skončil uplatňovanie osobitného režimu DPH, mu vzniká daňová povinnosť a tiež nárok na odpočítanie, teda podľa všeobecných pravidiel bez podmienky zaplatenia, keby osobitnú úpravu nepoužíval. Rovnako postupuje takáto osoba, ktorá podáva daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie z dôvodu zrušenia registrácie pre DPH.

Zákon uvádza aj sankcie, za porušenie zákona pre uplatňovanie osobitného režimu DPH. Daňový úrad uloží pokutu maximálne 10 000 €.

Finančné riaditeľstvo SR zverejní na portáli zoznam platiteľov dane, ktorí uplatňujú osobitný režim DPH a taktiež platiteľov, ktorí skončili s uplatňovaním osobitného režimu DPH a platiteľov, ktorí uplatňovali osobitnú úpravu a ich registrácia pre daň bola zrušená.

 

 

Autor: Ing. Matej Krištín

Späť

Kontakt

MAT ekonomik s.r.o.

0902 218 522

© 2015 MAT ekonomik s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode