Metódy odpisovania

07.09.2015 10:52

Odpisom dlhodobého hmotného majetku sa chápe jeho opotrebenie v peňažnom vyjadrení. Odpis je súčasťou nákladov a vyjadruje po častiach prenos hodnoty daného majetku do hodnoty majetkom vytváraných výrobkov, alebo služieb. Odpis je tiež jedným zo zdrojov samofinancovania účtovnej jednotky.  Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje, v súlade zo zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, počas celej doby jeho použitia, ktorá zodpovedá spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku, no najviac do výšky ocenenia v účtovníctve.  Dlhodobý majetok sa odpisuje z jeho obstarávacej ceny. Vstupná cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku môže byť obstarávacia cena v prípade kúpy majetku, reprodukčná obstarávacia cena v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku, výška vlastných nákladov, ak účtovná jednotka majetok vytvorila vlastnou činnosťou alebo reálna hodnota, ak bol majetok nadobudnutý vkladom, kúpou inej účtovnej jednotky, či jej časti alebo majetok nadobudnutý zámenou.

 Výška odpisov dlhodobého majetku závisí aj od metódy odpisovania. Na Slovensku sú známe dve základné metódy odpisovania:

 • časová metóda odpisovania,

 • výkonová metóda odpisovania.

Časovú a výkonovú metódu odpisovania je možné použiť pri majetku, ktorý má obmedzenú dobu použiteľnosti z hľadiska času, počtu výrobkov alebo výkonov.

 

Časová metóda odpisovania

Keď sa aplikuje časová metóda odpisovania je pre účtovnú jednotku potrebné stanoviť dobu používania dlhodobého hmotného majetku. V praxi sú časové odpisy najpoužívanejšie pre ich jednoduchosť.

Účtovné jednotky najčastejšie volia lineárnu (rovnomernú) metódu odpisovania, pretože je pomerne jednoduchá. Ako je jasné z názvu rovnomernej metódy, odpisy sú rovnaké počas celej doby odpisovania. Rovnomerný odpis vypočítame pomocou vzorca:

 • ročný odpis = obstarávacia cena / doba odpisovania v rokoch.

 

Rovnomerný odpis sa tiež dá vypočítať odpisovým percentom. Pri tomto spôsobe si účtovná jednotka stanový výšku percenta, ktoré bude odpisovať. Výšku odpisového percenta vieme vypočítať podľa vzorca:

 • % rovnomerného ročného odpisu = 100 / doba odpisovania v rokoch.

 

Medzi ďalšie metódy odpisovania patria variabilné metódy:

 • klesajúca (degresívna) metóda,

 • rastúca (progresívna) metóda.

Pri klesajúcej metóde odpisy budú v prvých rokoch najvyššie a v ďalších rokoch budú klesať. Degresívne odpisy klesajú buď aritmetickým radom, alebo geometrickým radom. Tento spôsob odpisovania sa najčastejšie využíva pri počítačovej technike. Tá v prvých rokoch svojej životnosti nevyžaduje takmer žiadne opravy a funguje spoľahlivo. No v posledných rokoch svojej životnosti sa častejšie kazí, čo vyžaduje zvýšené náklady a tým klesá aj jej výkon. Ročný odpis pri tejto metóde odpisovania by sme vypočítali:

 • museli by sme určiť výšku odpisu v prvom roku a vypočítať diferenciu, o ktorú bude odpis ročne klesať. Odpis bude v ďalších rokoch vo výške predchádzajúceho odpisu zníženého o diferenciu,

 • diferencia = 2 x (počet rokov odpisovania x odpis v prvom roku - obstarávacia cena) / počet rokov odpisovania x (počet rokov odpisovania-1).

 

Klesajúca metóda odpisovania sa ešte člení na:

 • klesajúcu zostatkovú metódu,

 • klesajúcu kumulatívnu metódu,

 • klesajúcu holandskú metódu.

Rastúca metóda odpisovania dlhodobého majetku má úplne opačný priebeh výšky odpisov ako vyššie uvedená klesajúca metóda. Výška nákladov postupom času narastá, až pokým majetok nebude úplne odpísaný. Progresívne odpisy rastú buď aritmetickým radom, alebo geometrickým radom. Používa sa pri takom dlhodobom hmotnom majetku, ktorého efektívnosť je na začiatku nízka a časom začína rásť. Príkladom na takýto majetok môže byť výrobné zariadenie, ktoré sa na začiatku svojej životnosti iba zabieha a neskôr už pracuje na plný výkon. V podnikovej praxi je táto metóda menej využívaná. Odpis podľa rastúcej metódy by sme vypočítali týmto spôsobom:

 • najprv by sme museli určiť výšku odpisu v prvom roku a vypočítať diferenciu, o ktorú bude odpis ročne rásť. Odpis bude v ďalších rokoch vo výške predchádzajúceho odpisu zvýšeného o diferenciu.

 • diferencia =  2 x (obstarávacia cena - počet rokov odpisovania x odpis v prvom roku)  / počet rokov odpisovania x (počet rokov odpisovania - 1).

 

Výkonová metóda odpisovania

Na výpočet odpisov dlhodobého hmotného majetku metódou výkonov by sme potrebovali stanoviť:

 • celkový počet výkonov odpisovaného dlhodobého majetku počas jeho doby životnosti,

 • skutočný výkon tohto majetku za jedno účtovné obdobie,

 • celkovú dobu životnosti daného dlhodobého majetku.

Pri tejto metóde sa predpokladá, že morálne opotrebenie dlhodobého majetku bude menšie ako fyzické opotrebenie. Na začiatku životnosti majetku, treba správne odhadnúť životnosť majetku, predpokladaný výkon a tiež výkon počas jedného účtovného obdobia.

Táto metóda sa dá použiť iba na majetok, pri ktorom dané údaje vieme zistiť, či stanoviť. Za takýto majetok by sme mohli považovať zariadenia, dopravné prostriedky, či rôzne stroje a prístroje. Pri danej metóde by sme mohli predpokladať, že výkonové odpisy reálnejšie vyjadria opotrebenie majetku, ako časové metódy odpisovania. Ale pri tejto metóde je dôležitý odhad výkonov, ak účtovná jednotka zle odhadne počet výkonov, tak nebude výška odpisov zodpovedať reálnemu opotrebeniu a to môže spôsobiť jeho podhodnotenie alebo nadhodnotenie.

Na základe správnych odhadov môže účtovná jednotka vypočítať výšku odpisu a to pomocou vzorca:

 • ročný odpis = (obstarávacia cena /  celkový predpokladaný objem výkonov) x skutočný objem výkonov majetku za rok.

 
 
 
Autor: Ing. Matej Krištín

Späť

Kontakt

MAT ekonomik s.r.o.

0902 218 522

© 2015 MAT ekonomik s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode